"Synteza termojądrowa – przyszłość światowej energetyki"

Prowadzący:  prof. dr hab. Urszula Woźnicka, mgr inż. Łukasz Marciniak (doktorant IFJ PAN), mgr inż. Krzysztof Król (doktorant IFJ PAN)

                         Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tematyką syntezy termojądrowej, budową i zasadą działania urządzeń pracujących w oparciu o reakcję syntezy termojądrowej (tokamak np. JET, ITER; stellarator np. W7-X; plasma- focus np. PF-24) oraz największymi wyzwaniami stojącymi na drodze do budowy elektrowni termojądrowej. Warsztaty połączone będą ze zwiedzaniem ‘Laboratorium aparaturowych źródeł neutronów’. Uczestnicy będą mogli zobaczyć działające urządzenie plasmafocus wytwarzające plazmę deuterową w niewielkiej skali laboratoryjnej oraz układy służące do obrazowania ogniska plazmowego. Pokazane zostaną przykłady zarejestrowanych danych oraz przeprowadzona zostanie ich podstawowa analiza.

Poziom zaawansowania: dla każdego

Rejestracja została wstrzymana
 
"Pomiary stężenia radonu w środowisku"

Prowadzący:  mgr inż. Karolina Danyłec, mgr Dominik Grządziel, mgr inż. Szymon Guguła, mgr Mariusz Mroczek

                         Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych

Na zajęciach zostaną zaprezentowane metody pomiaru stężenia radonu w różnych elementach środowiska: w powietrzu atmosferycznym, powietrzu glebowym oraz w wodzie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodyką pomiarową stosowaną w akredytowanym laboratorium i czynnie uczestniczyć w całym procesie pomiarowym: pobór próbki, pomiar właściwy, obliczenia i interpretacja wyników. Ponadto uczestnikom warsztatów przedstawiona zostanie komora Wilsona (mgłowa) - jeden z pierwszych typów detektora śladowego, przeznaczonego do wykrywania promieniowania jonizującego.

Poziom zaawansowania: dla każdego

Rejestracja została wstrzymana
 
"Budowa elektrowni jądrowej w Polsce z punktu widzenia polityki publicznej"

Prowadzący:  Instytut Polityk Publicznych

    Plan spotkania:
  • przekazanie podstawowej wiedzy nt. polityk publicznych
  • krótkie wprowadzenie do Programu PEJ (syntetycznie, na podstawie wyników kontroli NIK-u; zakładamy, że uczestnicy raczej znają temat)
  • analizowanie problemów polskiego sektora energetycznego i czy "atom" jest na nie odpowiedzią
  • analizowanie 1 wybranego problemu/celu
  • analizowanie alternatyw wobec elektrowni jądrowej i przedstawienie (pitch)

Poziom zaawansowania: dla każdego

Rejestracja została wstrzymana
 
"Kryteria wyboru metody unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych"

Prowadzący:  mgr inż. Dorota Gajda

                         Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Opracowanie skutecznego i bezpiecznego systemu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych jest zadaniem złożonym i długotrwałym. Dodatkowo ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa składowania końcowego powoduje konieczność stałego udoskonalania technologii przetwarzania tych odpadów, co stawia nowe zadania przed nauką i techniką. Same odpady w trakcie przetwarzania oraz składowania również generują rozmaite problemy technologiczne. Jest to związane z ciągłą niejednorodnością ich składu zarówno pod względem fizycznym jak i chemicznym. Dodatkowym problemem może okazać się zmiana składu odpadów w trakcie ich przechowywania/składowania. Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych to dziedzina niezwykle trudna i czasochłonna, wymagająca ogromnej wiedzy z zakresu fizyki, chemii, geologii, anuk technicznych, prawa oraz innych nauk społecznych, dlatego też podczas tego workshopu zostaną tylko zasygnalizowane niektóre główne problemy pojawiające się przy przerobie i składowaniu odpadów promieniotwórczych z wymienieniem kilku przykładów istniejących technologii stosowanych na świecie.

Poziom zaawansowania: dla każdego

Rejestracja została wstrzymana
 

29-31 maja 2019

AGH w Krakowie

IV Akademickie Forum Energii Jądrowej